Анимация в туризма

Туристическата анимация има важно значение за туристическия продукт. Значението на анимацията в туризма може да се разглежда в следните аспекти:
икономически – анимацията осигурява по-голяма атрактивност на туристическите дестинации, допринася за увеличаване на финансовите приходи и подобряване имиджа на туристическите организации;
социален – като особена форма на културата анимацията включва елементи от достиженията на човешките цивилизации: изкуство, традиции, спорт и двигателни активности. Анимацията се приема и като средство и форма на социализация на личността.

Значението на анимацията се определя като двупосочно - ТЯ оказва положително влияние както за туристическата организация, така и за туристите.

Критерии за обособяване на видовете анимация

 • Възраст
 • Място
 • Форма на изява
 • Време
 • Мотиви, интереси, мода
 • Връзка с видове туризъм

 Според възрастта!

 1. Детска-бебе анимация, мини анимация, макси анимация, тийни анимация

2. Младежка

3.Анимация за активна Труд.възраст

4.Анимация за трета възраст

Според мястото!

 1. В заведения за пребиваване

-хотелски вериги

-тематични хотели

-вилни селища

2. Заведения за хранене

3.Атракциони, Казина

4. В транспортни средства

-кораби

-автобуси

-ретро влакове

-самолети

5. На открито

Според форма на изява;

 1. Индивидуална
 2. Групова

СПОРЕД ВРЕМЕ;

1.Според час от денонощието- дневна, вечерна,нощна анимация

2.Според сезона-лятна или зимна, целогодишна

Според мотиви, интереси на туриста;

Културна –този вид анимация, с помощта на специфични методи и средства способства за разширяване на познанията на индивида.

Спортна- тя е най-тясно свързана с активността и мобилността на пребиваване на туриста. По своята същност тя представлява съвкупност от различни услуги за поддържане на необходимата физическа дееспособност и здарвен статус на потребителите. В основата и стоят потребностите от движение, социални контакти, изява и постижения. Подразделя сена 3 основни направления според някои особености; спортно, рекреационно, развлекателно.

Творческа-свързва се със създаване на възможности за творчески изяви на туристите в зависимост от техните специфични интереси. Обикновено те се групират в две направление- трайни професионални или хоби интереси/ спонтанно възникнали.

Хоби

Уелнес

Шоу

 1. Хотелска анимация

ХА е специализирана комплексна туристическа услуга, която цели да подбуди положителни емоции, удовлетворение от престоя в хотела*, да породи желание за повторно завръщане. По своята същност ХА представлява най-пълния и завършен вид на анимация в туризма.

Под туристическа анимация разбираме всички видове анимационни услуги и дейности, които съпътстват туриста през цялото време и място на неговото пътуване и активна почивка; допринасят за разнообразяване на туристическия продукт.

Туристическата анимация не е ограничена от мястото на провеждане. Тя може да бъде предложена в автобус, круиз, планина........

ХА наричаме всички анимационни услуги и дейности, които се предлагат на гостите на хотела* и имат за цел да ги задържат колкото е възможно по-дълго и да донесат удовлетворение на туриста от престоя в избрания обект*.

ХА предлага най-добри възможности за социализиране на клиентите в една макар и временна случайно формирана общност. Основните съдържателни елементи на ХА са;движение, креативност, образоване, спокойствие, преживяване, игра, общуване....

Основните цели на ХА са;

 • Задоволяване на потребностите на туристите;
 • Увеличаване на персоналната активност
 • Увеличаване на социланите контакти
 • Повишаване на личната комуникация
 • Предлагане на програма
 • Поддържане на настроенитео, забавлението, удоволствието.

Основни видове ХА

Спортно-развлекателна - Включват се различни двигателни активности-спортни състезания, спортни игри, турове

Игрово-приключенска - Развлекателни игри, интелектуални игри

Социално-комуникативна - Опознавателна дейност, установяване на контакти

Културно-познавателна - Запознаване с бита, фолклора, изкуството, историята на страната, езика.......

Трудово-творческа - Естетическа, хоби анимация, арт анимация

 1. Детска анимация

ДА е един от най-предпочитаните видове анимация, поради необходимостта да се осигурят на децата, придружаващи своите родители, подходящи занимания и развлечения. Концепцията на детската анимация се разработва въз основа на потребностите на децата от движение, познание, изява.

Времето, в което може да се осъществи програмата на аниматорския екип за детската анимация, е максимум две седмици. При подготовката на анимационната програма аниматорите трябва да се съобразяват с възрастта, нуждите и интересите на децата. Всяко дете има потребности, които аниматорът трябва да познава.

Възрастови групи в детската анимация

 • За да се предложи подходящ анимационен продукт е необходимо съобразяване с психо-физическото развитие на децата.
 • Най-често детската анимация се предлага в “МИНИ КЛУБ” за деца от 3 до 7 години.
 • “МАКСИ КЛУБ” за деца от 8 до 12 години
 • Други варианти са клубовете за тийнейджъри и “ baby club” за деца до 3 годишна възраст.
 • Мини клуб е една от най-предпочитаната форма на организация на детската анимация в хотел. Анимацията за деца от 3 до 7 години е насочена към креативни игри, развиване на умения, организиране на тематични дни, куклен театър, рисуване и др.
 • Макси клуб за деца от 8 до 12 години-предлагат се повече спортни игри- мини волей, мини баскет, тенис, мини голф......
 • Клуб ТИЙНИ- 12-17 години- по голяма спортна насоченост, атракции, обучение по танци....

Видове игри;

 • Предметни игри-изразяват се в манипулативни действия с предмети-играчки;
 • Изобразяващи игри- отделните операции преминават в действия, чрез които се изразяват специфични свойства на предмета;
 • Сюжетно-ролеви- при които децата моделират познати ситуации от бита, трудовата дейност на възрастните.
 1. Тур. Атракции и специални събития

Атракциите (от.лат привличане на публиката) в туризма се свързват с предлагане на допълнителни услуги, съчетаващи дейности в природна или културна среда. Значимостта им произтича от това, че те все по често се превръщат в главен, основен мотив за предприемане на пътуване. Развитието и управлението на туристическите атракции са насочени към удовлетворяване на потребностите на туристите от развлечения, нови познания, двигателни активности. Туристичексия продукт= съвкупност от атракции, подслон, спортни занимания. Туристическите атракции в много случаи определят крайната цел на пътуване. Поради това че привличат различни сегменти туристи, атракциите оказват положително икономическо и социално въздействие при развитието на туристическите дестинации.

Видове туристически атракции

 • 1-ВА ГРУПА АТРАКЦИИ В ПРИРОДАТА- МОРЕТА, ЕЗЕРА, РЕКИ, СКАЛНИ ФИГУРИ, ПЛАНИНСКИ МАСИВИ, ВУЛКАНИ, ФЛОРА И ФАУНА, ВОДОПАДИ, ПЕЩЕРИ, КАНЙОНИ

2-РА ГРУПА СЪОТВОРЕНИ ОТ ХОРАТА СГРАДИ МЕСТА, КОИТО СА СЕ ПРЕВЪРНАЛИ В АТРАКЦИИ- АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ПАМЕТНИЦИ, ДРЕВНИ СТОЛИЦИ, МАНАСТИРИ, ЦЪРКВИ, ЗАМЪЦИ, ДВОРЦИ, КАТЕДРАЛИ

3-ТА ГРУПА СЪТВОРЕНИ ОТ ХОРАТА СГРАДИ, МЕСТА С ЦЕЛ ПРИВЛИЧАНЕ НА КЛИЕНТЕЛА- РАЗВЛЕКАТЕЛНИ И ТЕМАТИЧНИ ПАРКОВЕ, РЕЗЕРВАТИ, РЕКРЕАЦИОННИ СПА И УЕЛНЕС ЦЕНТРОВЕ, МУЗЕИ, КАЗИНА, ВАРИЕТЕТА, СТАДИОНИ, БАСЕЙНИ И ДР

4-ТА ГРУПА-СПЕЦИАЛНИ СЪБИТИЯ- ФЕСТИВАЛИ, КАРНАВАЛИ, ОЛИМПИАДИ, ТЕАТРАЛНИ ПОСТАНОВКИ, СВЕТОВНИ ПЪРВЕНСТВА

Функции на анимацията в туризма

Общокултурни

 1. Хедонистична- хедонизъм- филосовско учение, водещо началото си от Древна Гърция. Според него висша цел на човешкия живот са удоволствието и насладата.
 • КАК СЕ ОБЯСНЯВА? Възможност чрез включване в анимацията, туристите да преживеят положителни емоции, да се открият способите и начините за прекарването на неповторима ваканция.
 1. Хуманистична- признаване на човека като личност, правото му на свободно проявление на способностите.
 • ОТ гледна точка на анимацията хуманистичната функция се изразява чрез;
 • Толерантност
 • Проява на емпатия-съпричастност
 1. Познавателна-едно пътуване винаги е повод за обогатяване на знанията на туриста в областта на култура, традиции, обичаи на посетената страна. Тази функция се изпълнява от аниматори, екскурзоводи. Необходимо е поднасянето на знанията да се извършва по най-атрактивния начин.
 2. Информационна- осигуряване на информация за анимац. Програма, графици на провеждане, спец. Събития....

Информационната ф- я е двустранен процес, защо?......... Аниматорите трябва да осъществяват и обратана връзка, за да уточнят степента на удовлетвореност на туриста.

Социални

 1. Адаптивна- насочена е към възстановяване на нарушения от пътуването комфорт и бърза ориентация в новата среда.
 2. КОМУНИКАТИВНА- в основата й стоят възможностите за общуване по време на анимационните прояви- т.е обмен, жива връзка между туристите. Често възникват бариери- езикови, културни различия, различия в ценностните системи. Затова е необходимо познаването на някои транскултурни различия, невербални комуникации, норми и правила на поведение от страна на аниматорите.
 3. Оздравителна- здравето на човека се представя на три нива- физическо, психическо и социално. Анимацията може да влия и върху трите!!!
 4. Компенсаторна- преодоляват се пропуските от ежедневието........

Специфично анимационни ф-и;

 1. Стимулираща- от стимул- А. Като начин, способ за стимулиране на туристите за оползотворяване на свободното време според предпочитанията си.
 2. Престижна- чрез анимац.дейност е възможно да се издигне имиджа на отделния обект и на дестинацията.
 3. Интегративна- т.е предлагане на комплексен тур. Птодукт (той е по-полезен актуален, атрактивен)
 4. Коригираща- свързва се с това, че чрез анимацията е възможно предварително изградени негативни нагласи на туризма за тур. Дестинация, страна, както и технологията на обслужване да бъдат разсеяни.
 5. Зрелищно-развлекателна- отразява необходимостта от повишаване на атрактивността на анимационните програми. Тук се включва и възможността и туристите да участват в тях.
Сподели
Pin It